כתבו לנו
פייסבוק
תרומה לרשב"י

ביקור עוצמתי במתחם הרשב”י בימי הסליחות 2

בסיעתא דשמיא
זה השער לה’ צדיקים יבואו בו
לימוד ותפילה על ציון אדונינו התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע”א
וכן אפשר לאומרו בכל מקום ובכל זמן כדי לעורר זכות הרשב”י זיע”א
***
תפילה זו מתוך תפילת מרן הבן איש חי זי”ע בספר הילולא רבא
רבונו של עולם, הרי אנחנו מוכנים ומזומנים לזכור בפינו שבחי הצדיק התנא רבי שמעון בן יוחאי עליו השלום כי ידענו שרצונך הוא לספר בשבח הצדיקים כי תהלתם היא תהלתך ותפארתם היא תפארתך ככתוב (ישעיה מט’, ג’) “ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר”. וברב רחמיך וחסדיך תזכנו בעבור זאת שימשך עלינו קדושת הצדיק רבי שמעון בן יוחאי עליו השלום, כי אתה שומע תפילת כל פה ברוך שומע תפילה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי. ויהי נעם אדני אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו.

א) שבחו של רשב”י, שאפילו ניצוץ של דין אינו יכול להיכנס במקום שרשב”י נמצא. (זהר הקדוש פרשת ויחי דף רי”ח ע”א)

ב) שבחו של רשב”י, שהתנא הקדוש רבי יהודה בר אילעאי אמר שרשב”י עתיד להיות ראש הצדיקים היושבים בגן עדן והוא יאמר לכל הצדיקים בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה’ עושינו. (בזהר חדש פרשת כי תבא דף ע”ג ע”ב)

ג) שבחו של רשב”י, שהוא לוקח על עצמו את כל עונותיהם של כל העולם מהדור שלו עד סוף העולם ופוטרן מן הדין. (תלמוד ירושלמי מסכת ברכות דף ס”ה ע”א)

ד) שבחו של רשב”י, שברוב אהבתו העצומה לכל יהודי הוא מלמד זכות על עם ישראל ופוטרן מן הגיהנם. (אבות דרבי נתן פרק ט”ז)

ה) שבחו של רשב”י, שכל פמליא של מעלה וכל נשמות הצדיקים נמצאים אצלו בהר הקודש מירון. (דברי האור החיים הקדוש, מובא בספר כבוד מלכים )

ו) שבחו של רשב”י, שהתנא הקדוש רבי אבא אמר עליו שהוא קדש הקדשים. (בסוף האדרא זוטא)

ז) שבחו של רשב”י, שהוא נכנס בשלש עשרה שערים עליונים שרק האבות הקדושים עברו בהם. (השמטות הזהר סימן יח’ וכן בזוהר חדש פרשת בראשית)

ח) שבחו של רשב”י, שישעיה הנביא אמר (נח’ יג’) וקראת לשבת ענג לקדוש ה’ מכובד ושאל אליהו הנביא מי הוא הקדוש ה’ והשיב שזהו רבי שמעון בר יוחאי שנקרא מכובד בעולם הזה ובעולם הבא. (זוהר הקדוש פרשת נשא סוף האדרא רבא)

ט) שבחו של רשב”י, שיצא בת קול מן השמים ואמר שהקדוש ברוך הוא משתבח ברבי שמעון בר יוחאי בכל יום. (בסוף האדרא זוטא)

י) שבחו של רשב”י, ששני התנאים הקדושים רבי חייא ורבי יוסי אמרו, כתיב (שמות לד’ כג’) יראה כל זכורך את פני האדון ה’, מיהו פני האדון ה’, זהו רבי שמעון בר יוחאי. (זהר הקדוש פר’ בא דף לח’ ע”א)

יא) שבחו של רשב”י, שצם ארבעים יום וארבעים לילה ברציפות ועמד בתפילה על עם ישראל. (אוצר המדרשים דף 551)

יב) ששבחו של רשב”י, שהתנא הקדוש רבי אבא אמר שאם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן את התורה בהר סיני אלא היה אומר רק דבר אחד שהוא הנה בר יוחאי תורתו וסודותיו כבר בזה היה די לעולם. (זהר הקדוש פרשת פנחס דף רמ”א ע”ב)

יג) שבחו של רשב”י, שמשה רבנו עליו השלום נגלה לרשב”י ואמר עליו שחכמתו מאירה בכל הדורות שאחריו. (בזוה”ק פרשת פנחס דף רי”ט ע”א)

יד) שבחו של רשב”י, שעד שיבוא מלך המשיח לא יהיה דור כמו דורו של רשב”י שהיו כולם צדיקים גמורים. (התנא הקדוש רבי אבא בזוה”ק פרשת שלח דף קנ”ט ע”א)

טו) שבחו של רשב”י, שקול התעורר בניגון מהאילן העליון ואמר לרשב”י רבי רבי אתה הוא אילן גדול וחזק בתורה בענפיך שהם אברין קדישין כמה עופות שורות שם, שנשמות קדושות כדוגמא של מעלה שכתוב בהם ובענפוהי ידורון צפרי שמיא, וכמה בני אדם למטה יתפרנסו מזה החיבור שלך (ספר הזוהר הקדוש) כאשר יתגלה להם בדור האחרון בסוף הימים ובגללו וקראתם דרור בארץ. (בתיקוני הזוהר דף כ”ג ע”ב) ורואים מכאן גודל מעלת הקריאה בספר הזהר הקדוש.

טז) שבחו של רשב”י, שאפילו לקרוא בלי להבין בספר הזהר הקדוש מרומם על כל לימוד. (הרב הקדוש החיד”א זיע”א מורה באצבע אות מד’)

יז) שבחו של רשב”י,שהמלאך הקדוש והנורא מט”ט אינו נכנס אלא לישיבתו של רשב”י. (כך אמר מלך המשיח לרשב”י בהקדמת הזהר דף ד’ ע”ב)

יח) שבחו של רשב”י, שמשה רבנו עליו השלום נגלה אליו ואמר לו, אשריך המאור הקדוש, שהקדוש ברוך הוא גילה לך מה שלא גילה לשום נביא וחוזה. (בזוה”ק פרשת עקב דף רע”ג ע”א)

יט) שבחו של רשב”י, שהתנא הקדוש רבי מאיר זיע”א כששמע המעשה שרשב”י עצר המגפה בעיר לוד אמר האם לא כמשה. (בזוה”ק מדרש רות בזהר חדש דף ק”ד ע”א)

כ) שבחו של רשב”י, שהבטיח שמי שיאמר פרשת פטום הקטורת פעמיים ביום ינצל מן הגיהנום ומכל הדינים. (בזוהר הקדוש פרשת ויקהל דף רי”ח עמוד ב’)

כא) שבחו של רשב”י, שהתנא הקדוש רבי חייא אמר על רשב”י ששקול ככל העולם. (בזוהר הקדוש פרשת ויצא דף קנ”ו ע”א)

כב) שבחו של רשב”י, שהתנא הקדוש רבי חייא אמר שכל העולמות נרעשים מפניו של רשב”י ומשתתקין בשעה שפותח את פיו לעסוק בתורה, וכשמסיים אז השמחה פורצת בכל העולמות. (בזוהר הקדוש פרשת שמות דף יד’ ע”ב)

כג) שבחו של רשב”י, שהקב”ה אומר תורה בישיבה של מעלה ואומר דברים חדשים בשם רשב”י והקדוש ברוך הוא שולח את אליהו הנביא לשאול שאלה מרשב”י. (בזוה”ק פרשת פנחס רמא’ ע”ב)

כד) שבחו של רשב”י, שהתנא הקדוש רבי יוסי אמר שהקב”ה חקק למעלה את דמותו של רבי שמעון בר יוחאי. (בזוה”ק פרשת אחרי דף ס”א ע”ב)

כה) שבחו של רשב”י, שזכה לראות את השלש עשרה מדות של רחמים עליונים מה שלא זכה לזה שום נביא וקדוש. (עיין באדרא רבא דף קל”א ע”א ובדף קל”ב ע”ב)

כו) שבחו של רשב”י, שעד שיבוא מלך המשיח לא יהיה עוד מעמד כמו המעמד שבו גילה רשב”י את האדרא רבא. (באדרא רבא דף קל”ב ע”ב)

כז) שבחו של רשב”י, שבחורבן בית המקדש חזרו העולמות למצב של עולם התוהו ורשב”י תיקן בחזרה למצב של עולם התיקון. (הרב הקדוש הגאון מוילנא זיע”א בביאורו לתחילת האדרא רבא ונדפס בתחי’ ביאורו לתיקו”ז)

כח) שבחו של רשב”י, שלחם מלחמות כנגד הנחש הקדמוני וקרא לנשמות שבישיבה של מעלה ומטה לבוא לעזרו, וכן השביע לאליהו שיבוא, וכן קרא לחנוך שהוא המלאך הקדוש והנורא מט”ט שירד אליו. וכן הסבא דסבין אמר לו רבי רבי והודיע לו שצבא מרום באים לסייע לו במלחמותיו כנגד הנחש הקדמוני, וכן הסבא דסבין הצטרף בעצמו למלחמת הרשב”י. (בתיקוני זהר חדש דף קכט’ ע”ב)

כט) שבחו של רשב”י, שאליהו הנביא זכור לטוב אמר שעל ידי הלמוד בספר הזוהר הקדוש נצא מן הגלות ברחמים. (בזוה”ק פרשת נשא ברעיא מהימנא דף קכ”ד ע”ב)

ל) שבחו של רשב”י, שבו בחר הקב”ה לתקן עולם במאור קדשו. (הרמח”ל הקדוש זיע”א קנאת ד’ צבאו-ת עמ’ עא’)

לא) שבחו של רשב”י, שהקב”ה שלח לנו את רשב”י למען לא נישן המות. (הרמח”ל הקדוש זיע”א קנאת ד’ צבאו-ת עמ’ עג’)

לב) שבחו של רשב”י, שעל ידו דייקא לא משתכחת תורה מישראל. (הרב הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע”א בתחילת ליקוטי מוהר”ן)

לג) שבחו של רשב”י, שרק הוא גילה קבלה באתגלייא. (הרב הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע”א בסיפורי מעשיות סוף מעשה יא’)

לד) שבחו של רשב”י, שגדולה זכותו בעולם העליון יותר מכל הצדיקים. (הרב הקדוש רבי יעקב אבוחצירא זיע”א בספר דורש טוב עמ’ ע”ב)

לה) ששבחו של רשב”י, שכשם שהקדוש ברוך הוא לכל כך רשב”י לכל, אפילו לפחותים. (הרב הקדוש רבי אהרן מקרלין זיע”א בספר בית אהרן בדרוש לל”ג בעומר)

לו) שבחו של רשב”י, שהשמחה על ציונו ביום ל”ג בעומר בבחינת השמחה שלעתיד בעת התחיה שנאמר, “ושמחת עולם על ראשם”. (הרב הקדוש רבי נתן מברסלב זיע”א בליקוטי הלכות חשן משפט הל’ נזיקין ג’)

לז) שבחו של רשב”י, שקהל עדת ישראל בירכו בהר הקודש מירון את ברכת מחיה המתים אחר שראו על ציון הרשב”י נס תחיית המתים. (ספר הילולא דרשב”י עמוד צ”ה)

לח) שבחו של רשב”י, שקבורתו היתה בידי שמים ולא היתה על ידי איש ומן השמים קבעו את הר הקודש מירון למקום עליה לרגל. (סוף האדרא זוטא בזוה”ק פר’ האזינו דף רצ”ו ע”ב)

לט) שבחו של רשב”י, שהעמיד את השמש שלא תשקע ונתארך היום עד שגמר לגלות את האדרא זוטא. (אדרא זוטא בזוה”ק פר’ האזינו דף רצ”א ע”א)

מ) שבחו של רשב”י, שהשמחה על ציונו ביום ל”ג בעומר גדולה כל כך עד שאסור להתאבל שם ביום זה על חורבן בית המקדש. (רבינו האר”י הקדוש בשער הכונות דף פז’ ע”ב)

מא) שבחו של רשב”י, שהוא עומד לנו במקום קודש הקדשים. (רבי שמואל העליר בספר כבוד מלכים)

מב) שבחו של רשב”י, שגילה בעולם ואמר, “אין לך דבר שבעולם שעומד בפני התשובה כלל”, ונתן כח ואומץ ותקוה לשבים בתשובה. (מדרש הנעלם בזהר חדש פר’ בראשית דף י”ט ע”ב)

ואח”כ יאמר תפילה זו מתוך תפילת מרן הבן איש חי זי”ע בספר הילולא רבא:
קום חסידא קדישא קדש הקדשים “קדש ה’ מכובד” (ישעיה נח’ יג’) אנת הוא רבי שמעון בן יוחאי, דאתקריאת מכובד בעלמא דין ובעלמא דאתי. ואנת הוא דעתיד למהוי רישא לצדיקיא דיתבי בגנתא דעדן. ותקבל אפי שכינתא ותחמי לקדשא בריך הוא ותשתעשע עם צדיקיא ותימא להו: בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה’ עשינו (תהלים צה’ ו’).

קום ובקש רחמים מאבינו שבשמים עלינו ועל כל ישראל אחינו שישפיע לנו ברחמיו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. ויעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע ויפקד ויזכר זכרוננו וזכרון אבותינו וזכרון ירושלים עיר הקדש וזכרון משיח בן דוד וזכרון כל בית ישראל לפני אדני אלהינו לחיים טובים ולשלום אמן כן יהי רצון.

ונוהגין אחר כל לימוד בתורת ושבחי הרשב”י לעורר בשמחה ובששון ובצהלה ולזמר בדביקות השיר הקדוש בר יוחאי ולעלות בסילודים לעורר זכות הצדיק וימליץ טוב בעדנו ובעד כל ישראל אמן (על פי ספר ביאור השיר בר יוחאי [עמוד טו’] להמקובל הריא”ז מרגליות זצוק”ל)

אנחנו כאן כדי לעזור לכם

זקוקים לייעוץ? מתקשים בקבלת החלטה גורלית? תפילות בעת צרה, הדלקת נרות, סגולות וברכות לכל תחומי החיים

חייגו:

1700-55-80-80