כתבו לנו
פייסבוק
תרומה לרשב"י

גילוי ספר הזוהר

גילוי ספר הזוהר

רבי שמעון בר יוחאי בקדושתו במערה השיג את סודות התורה שהם היו סודות כמוסים שאיש לא גילה לפניו.

לאחר יציאתו מהמערה כינס הרשב"י את תלמידיו במערה ולימד אותם את ספר הזוהר כשאש מקיפה את המערה, רשב"י הושיב את תלמידיו בצורה מסויימת כאשר הוא מצווה את תלמידו רבי אבא לכתוב את דבריו הקדושים. בספר הזוהר מוזכרים שמותיהם של בנו של רשב"י רבי אלעזר ותלמידיו רבי אבא, רבי  יהודה, רבי  יוסי בר יעקב, רבי יצחק, רבי  חזקיה בר רב, רבי  חייא, רבי יוסי ורבי  ייסא והם היו נקראים 'החבריא קדישא'. 

 

 

ספר הזוהר מורכב מכמה חלקים

האידרות

בחלק זה יש את האידרא רבא שפירושה האסיפה הגדולה של התלמידים שבהם נתגלו אותן רזים. 'אידרא זוטא' אסיפה קטנה של תלמידים 'אידרא דבי משכנא' כלומר אסיפה במקום המשכן כלומר בית המדרש של רשב"י.  בחלקים אחרים של הספר שאינם אידרות, המימרות נאמרו או בדרך הילוכן של התלמידים בשדה, או בעת שהיו סועדים על שולחנו של רבן הגדול הרשב"י.

 

היכלות דרשב"י

בחלק זה בזוהר הרשב"י מגלה את סוד שבעת ההיכלות בגן עדן שבהם צפון השכר לעתיד לבוא לצדיקים. וזה לעומת זה הרשב"י מתאר לנו את העונש לרשעים שיענשו לאחר מיתתם אם לא יעשו תשובה, שיענשו בשבעת מדורי גיהנום.

 

מדרש הנעלם וסתרי תורה

בחלק של 'סתרי תורה ו'מדרש הנעלם' מגלה לנו הרשב"י את סודות הבריאה, שורש הנשמה והשכר הצפון לצדיקים בעולם הבא.

 

רעיא מהימנא

בחלק זה מבאר הרשב"י  את המצוות בדרך נסתרת ופנימית. בספרים הקדושים כתוב ש'רעיא מהימנא' נסדר כספר בפני עצמו אולם לימים המסדרים הכניסו אותו בתוך סדר הדברים של ספר הזוהר.

 

תיקוני הזוהר

הוא חיבור שנפרד מספר הזוהר ונמצא כספר נפרד ובו שבעים דרשות על הפסוק הראשון בבראשית שהוא הפסוק של ראשית הבריאה וכידוע על פי תורת הסוד כל השתלשלות הבריאה מתחילה מנקודת הראשית.

 

ספרא דצניעותא

בפרשת תרומה ובחלק מהדפוסים הופיע החיבור בפרשת בראשית נוסף חיבור 'ספרא דצניעותא' שבו נמצאים עיקרי תורת הקבלה של הרשב"י והוא קיצור של האידרא שבו גילה הרשב"י את שורשי סודות התורה לתלמידיו.

 

זוהר החדש

הזוהר החדש נדפס שלושים ותשע שנים לאחר שנדפס ספר הזוהר לראשונה ולכן נקרא שמו 'זוהר חדש' הוא נסדר על סדר הפרשיות והמגילות.

 

 

התגלות הזוהר

ספר הזוהר נתגלה לעולם רק מאות בשנים לאחר פטירתו של רשב"י, לאחר שהיה גנוז ונעלם עד לעת מועד שיהיה נכון לגילוי סודות התורה. יחד עם זאת חכמי ישראל הזכירו מימרות מספר הזוהר אומנם היו מכנים אותו בשמות אחרים כמו "מדרש ירושלמי", "מדרשו של רשב"י", "מדרש יהי אור", "חכמת האמת", "חכמי עליון הקדמונים". איזכורים אלו שזהים למובא בספר הזוהר מלמדים כי גם חכמי ישראל בימים שלפני גילוי ספר הזוהר ידעו על חלקים מסודות הספר. 1500 שנה לאחר שרבי אבא כתב את ספר הזוהר מפיו של רשב"י נתגלגל הספר בדרך לא דרך לידיו של איש מהיר במלאכתו רבי משה די ליאון. גם לאחר שהפיץ רבי משה די ליאון את ספר הזוהר בקונטרסים, היה הספר נסתר מרבים רק בשנת שי"ז המדפיס עמנואל מבנווינטו הדפיס את ספר הזוהר לראשונה. יש לציין שחלק מגדולי ישראל התנגדו להדפסת הזוהר ולטענתם היה ראוי להצניעו.

 

האר"י וספר הזוהר

גם אחרי שנדפס בכמה מהדורות היה ספר הזוהר מונח בקרן זווית ולא רבים למדו והגו בו וחלק מן הדברים הכתובים בו היו כספר החתום. עד שאור העולם רבינו האר"י הקדוש הגיע לפני 430 שנה לעיר צפת. במשך 17 חודשים פעל האר"י בצפת עד להסתלקותו ביום המר והנמהר ה' מנחם אב של"ב. עיקר עמלו של האר"י היה בגילוי תורת האמת היא תורת הקבלה. שורש וראש לכל תורת האר"י הוא ספר הזוהר הקדוש שבזכותו של האר"י וממשיך דרכו רבי חיים ויטאל גילו לומדי הקבלה את תורת הזוהר ומין היום הזה ואילך הופץ ספר הזוהר בכל מקהלות ישראל ונתקבל בכל תפוצות ישראל ורבים לומדים בספר הזוהר ועל ידי כך מקרבים את הגאולה כפי הבטחתו של רשב"י עצמו בספר הזוהר פרשת נשא אות צ': 'בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי'.

 

 

ההבטחה של רשב"י לפני פטירתו

לפני פטירתו מן העולם, גילה רשב"י, את הסוד של גאולת עם ישראל. רשב"י נפטר בעת שמלכות רומי הייתה בשיא תוקפה וכוחה. האמפריה הרומית שלטה על על העולם המוכר ועם ישראל היה שרוי בייאוש גדול. רשב"י אמר כי סוד הגאולה הוא, הלימוד בספר הזוהר. במילותיו של ספר הזוהר:  "בזכות דא יפקון מגלותא ברחמי" (בזכות לימוד הזוהר הקדוש עם ישראל יצא מהגלות הקשה ברחמים גדולים).

 

לימוד הזוהר בימינו

לצערינו קמו אנשים רבים וחלקם גויים שמסלפים את לימוד הזוהר ותורת הקבלה, כאשר אנשים אלו מנסים להשתמש בסודות הקבלה בדברים לא ראויים ומהווים מכשול גדול לאנשים רבים שאינן מבחינים בין תורתו של הרשב"י לאנשים אלו.

וב"ה זכינו שמקובלי ישיבת אור הרשב"י הקימו את ישיבת המקובלים הקדושה שהיא מגדל אור לעולם כולו ובה נפתחו שערי תורת הזוהר, עם פירושים נפלאים, שחוברו על ידי גדולי המקובלים. פירושים אלו פתחו את הלימוד בספר הזוהר הקדוש, בפני כל מבקש השם. כשרבים קובעים לעצמם את סדר לימוד בספר הזוהר, ומשלימים את לימוד הזוהר היומי דבר יום ביומו. רבים מצטרפים לשיעורי תורה בספר הזוהר, מפי צדיקים ומקובלים וזוכים לראות בזכות זה ישועות רבות. בישיבות המקובלים הוגים המקובלים בתורת הזוהר הקדוש ובספרי המקובלים המפרשים את תורת הזוהר.

 

ישיבת 'אור הרשב"י' המרכז העולמי ללימוד והפצת תורתו של הרשב"י 

ודווקא בתקופתנו, זכה עם ישראל שבין הרי הגליל, המקום שבו היה רבי שמעון בר יוחאי יושב ומלמד את תלמידיו את תורת הסוד-תורת הזוהר הקדוש. תורת הקבלה שבה והתגלתה מאות בשנים אחר כך, על ידי האר"י הקדוש, שגילה לתלמידיו סודות נשגבים, בסמיכות לציון הרשב"י במירון. יושבים המקובלים הקדושים שבישיבת 'אור הרשב"י' וממשיכים בקדושה את מסורת הלימוד של תורת הזוהר ותורת הסוד, במקום שבו גילה רשב"י וגילו האר"י ותלמידיו, את רזי הקבלה ותורת הזוהר הקדוש, כשמקובליהישיבה מפיצים תורתו של הרשב"י בעולם כולו ומאירים את העולם בתורתו וקדושתו של רשב"י הקדוש ומחוללים ניסים גלויים בתיקוני הקודש כפי שנמסרו מדור לדור מרב לתלמיד מאז רשב"י הקדוש ועד תקופתנו אנו.

 

 

להיכל הזוהר בישיבה לחצו כאן

ללימוד הזוהר היומי לחצו כאן

ללימוד הזוהר על פרשת שבוע לחצו כאן

אנחנו כאן כדי לעזור לכם

זקוקים לייעוץ? מתקשים בקבלת החלטה גורלית? תפילות בעת צרה, הדלקת נרות, סגולות וברכות לכל תחומי החיים

חייגו:

1700-55-80-80