כתבו לנו
פייסבוק
תרומה לרשב"י

ל"ג בעומר

סיפור יום פטירתו של הרשב"י

 

יום גדול ונורא היה אותו יום ל"ג בעומר שנת ג' אלפים תתק"כ לבריאת העולם, במערה קטנה בהרי הגליל בין צפת למירון. במערה שקיבלה לימים את השם 'מערת האידרא' התאספו גדולי תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, כשבראשם רבי אבא ורבי אלעזר בנו של הרשב"י הקדוש. התלמידים הגיעו אל רבם שהיה בערוב ימיו ומיד הבינו את גודל השעה. אש עצומה הקיפה את המערה שבה ישבו רבי שמעון ותלמידיו. לעת ערב כאשר השמש נטתה מערבה התחזק רבי שמעון והחל להתפלל ואז פתח ואמר לתלמידיו: 'כל ימי רציתי לגלות לכם את הסודות שאני מגלה לכם עכשיו ועד היום לא קיבלתי רשות מן השמים לגלות ועכשיו הגיע הרגע שקיבלתי רשות. אני גוזר על השמש שלא תשקע כל עוד אני מגלה לכם את הרזים והסודות הקדושים, כי היום הזה הוא היום שלי' אמר רשב"י לתלמידיו.

 

גילוי סודות האידרא 

ואז החל רשב"י לדרוש את הסודות העמוקים של האידרא רבא. בשער הגלגולים מובא בשם האר"י הקדוש שבאותה השעה התעלה רשב"י למדרגת משה רבינו בשעה שנתן את הלוחות השניות.  רבי אבא תלמידו היה כותב את הדברים ורבי אלעזר היה מסביר אותם לתלמידים. השמש עמדה מלכת עד שהגיע רשב"י לפסוק בתורה 'כי שם ציווה הקב"ה את הברכה חיים עד העולם'.

וכך מתאר רבי אבא תלמידו הגדול את הרגע נורא ההוד שבו נשמתו של מגלה הזוהר והסודות הטמירים של עולם הקבלה עולה לגנזי מרומים: 'לא סיים רבינו הקדוש לומר 'חיים' עד שנחלש דבריו ולא הייתה ביכולת לשמוע את דבריו.

ביקש רבי אבא להמשיך לכתוב את הסודות הגדולים ולא היה יכול להסתכל בפניו של הרשב"י בשל האור הגדול אור שבעת הימים שזרח מפניו הקדושים בעת שעלה מן עולם החומר לעולם הרוח גבוה מעל גבוה. ואז יצא בת קול בקריאה 'אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך' הזדעזע רבי אבא מהקול של הבת קול. הוא לא הספיק להירגע ובת קול אחרת קוראת 'חיים שאל ממך, נתת לו, אורך ימים עולם ועד' כל אותו היום לא פסקה האש מן המקום ולא היה יכול איש להתקרב לרשב"י.

תלמידיו הגדולים התאספו סביב ועיניהם זולגות דמעות. בבכייה גדולה נפלו התלמידים לארץ לאחר שהבינו שרבם הגדול מאור עיניהם מגלה תורת הסוד נסתלק לעולם שכולו טוב. לאחר שנפסקה האש הלכו התלמידים לחזות בזיו פניו של קודש הקודשים. ראו אותו לבוש שוכב על ציד ימין ופניו מחייכות. רבי אלעזר בנו נשק את ידיו של רשב"י. התלמידים ההמומים שהיו רגילים שרבם מורה להם את אשר יעשון נותרו חסרי מילים לנוכח פטירתו של רבם האהוב. קם רבי אבא ואמר 'עד עכשיו רבינו הקדוש היה פועל בשבילנו, עכשיו הגיע הזמן שנפעל עבורו'. קמו רבי אלעזר ורבי אבא והוציאו את מיטתו של רשב"י מביתו. החלה המיטה לפרוח באוויר ואש גדולה הייתה מלהטת כל הדרך לפני המיטה.

את מסע הלוויה בל"ג בעומר  שיצא לכיוון מירון ליוותה בת קול שהייתה קוראת: 'עלו ובואו והתאספו להילולא דרבי שמעון, יבוא שלום ינוחו על משכבותם' יהודי הגליל שהכירו בגדלותו של הרשב"י שמעו את הבת קול והזדרזו לקחת חלק במסע הלוויה המופלא של אור שבעת הימים מגלה סודות נעלמים רבי שמעון בר יוחאי.

המלווים עלו עד למרום הר מירון והגיעו אל המערה. עם כניסתם למערה שמעו קול גדול ונורא: "זה האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. כמה גזרות הומתקו ביום זה בגללך! אתה הוא רבי שמעון בר יוחאי, שבוראו מתפאר בו בכל יום! אשרי חלקך! כמה עולמות עליונים נשמרו בשבילך. עליך נאמר: 'ואתה לך לקץ ותנוח, ותעמוד לגורלך לקץ הימים!"'

מני אז היה הציון מקום קדוש לעלות ולהתפלל בו. על פי הכתוב בספר הזוהר, לאחר פטירת הרשב"י היה רבי אבא עולה להתפלל בציון הקדוש במירון והיה זוכה לגילויים גדולים בזכות התפילה בציון הקדוש. לימים נקבר במערה גם בנו של הרשב"י רבי אלעזר ברבי שמעון

 

להזכרת שמות בציון הקדוש לחץ כאן

לתפילה קבועה ואזכרת שמך יום יום ללא הפסקה לחץ כאן 

להזכרת שמך ובקשתך בציון הקדוש ביום פטירתו של הרשב"י היום המסוגל ל"ג בעומר לחץ כאן

 

 

ל"ג בעומר במירון

מירון אתרא קדישא, המקום הקדוש והמסוגל. מקום שבו בוקעים את שערי השמים. המקום המסוגל, שבו רשב"י הקדוש בכבודו ובעצמו, מעלה את תפילותיהם של ישראל לשמים. הציון שניסים רבים אירעו לעם ישראל בזכותו. מה נהדר הוא המראה, לראות את עם ישראל, נוהר במאות אלפיו, שנה בשנה ביום ל"ג בעומר למירון. כל אחד ואחת מהעולים, נושא עמו בקשה, תפילה, משאלה. אם עבור עצמו לזיווג הגון משורש הנשמה, אם עבור החבר או בן המשפחה. אם עבור פרנסה רפואה הצלחה וכל הנצרך לישועה. דורות דורות הם עולים אל ההר וזוכים לראות נסים גלויים. רווקים ורווקות שנושעו. הורים שהביאו סוף סוף ילדים לעולם. חולים שהתרפאו. אנשים שמזלם נסגר עליהם ושב ונפתח להם. כל אחד עם בקשתו שהתמלא, כל אחד עם הישועה שראה. כל אחד עם הנס הקטן והגדול האישי שלו. 

 

הצדיקים הקדושים היו עולים להתפלל במירון ובזכות הרשב"י זכו לניסים וסגולות.
בדף זה תוכלו לקרוא על הצדיקים הקדושים ועל רבבות אנשים שזכו במהלך הדורות לזכות לניסים גלויים בזכות התפילות והתיקונים בציון הקדוש של הרשב"י.

 

מעלת התפילה בציון הקדוש ביום ל"ג בעומר

בספרים הקדושים (הר"ן בדרשות והאר"י הקדוש) הסבירו שמקום קברם של הצדיקים הוא המקום שבו שורה השכינה בעולם הזה. קדושה זו של הצדיקים נמשכת גם אחרי פטירתם. לכן כתבו שיש מעלה גדולה לתפילה בקברי הצדיקים שגופם הושפע בשפע האלוקי. על אחת וכמה הדבר אמור באור שבעת הימים הרשב"י ובנו רבי אלעזר שהתפילה בציון הקדוש שלהם מסוגלת יותר ורצויה יותר.

להזכרת שמך ובקשתך בציון הקדוש ביום פטירתו של הרשב"י היום המסוגל ל"ג בעומר לחץ כאן

 

 

רבינו עובדיה מברטנורא: חולים התרפאו עקרות נפקדו בזכות נר התמיד אצל הרשב"י  

הראשון שכתב על המסע שעשה למירון, הוא מחבר הפירוש הגדול על המשנה, רבינו עובדיה מברטנורא (1440-1515)  שזכה לעלות לציון הקדוש ביום ל"ג בעומר שנת ה' אלפים רמ"ט וכך כתב: 'בי"ח באייר באים מכל הסביבות ומדליקים אבוקות גדולות, מלבד מה שמדליקים עליה נר תמיד…שהרבה עקרות נפקדו וחולים נרפאו בנדר ובנדבה שהתנדבו למקום ההוא'

להדלקת נר הישועה בציון הקדוש לחצו כאן

 

הגילויים שהתגלו לחבורה הקדושה של צדיקי צפת בעת עלותם לציון הקדוש

רבי משה קורדוברו מספר באיגרת על עלייתו ביחד עם הבית יוסף וחבורת הצדיקים הקדושים של צפת לציון הקדוש של הרשב"י בשנת ה' אלפים ש"ח  רבי משה קורדובו מתאר את התפילה שהתפלל במקום ולאחריה את הגילויים הגדולים שהתגלו לו 'פתחתי בפרשת זכור ואמרתי כי הנה רבי שמעון הוא גבורה כמו שפרש בזוהר בכמה מקומות ורבי אלעזר הוא ודאי מצד החסד שכן בשמו אל שהוא חסד וראיתי להכריע ביניהם בדברי תורה שהיא מידת תפארת. ואף על פי שאינו ראוי שהם יתעטרו בי מפני רע מעללי, עם כל זאת יתעטרו על ידי בדברי תורה שאינם מקבלים טומאה ואינם מטמאים על ידי חס ושלום'.

 

 

מה גילה המלאך המגיד לבית יוסף לאחר שעלה לציון הקדוש?

מרן הבית יוסף עלה לציון הקדוש של הרשב"י לחגוג את חג הסוכות בשמחה גדולה ביחד עם בני החבורה. לאחר תפילת הלל הקיפו הבית יוסף וחבורתו את הציון הקדוש של הרשב"י ושל בנו רבי אלעזר. לאחר התפילה למד בחדווה ובעזוז את הזוהר הקדוש לימי חג הסוכות. במהלך החג ירדו גשמים והצטער הבית יוסף שכן במשנה המשילו את הגשמים בחג הסוכות לעבד שמכין כוס לרבו והוא שופך עליו מים.

במגיד מישרים שחיבר הבית יוסף, הוא מספר על המגיד-המלאך שהיה מתגלה אליו מעת לעת ומשתף אותו בגילויים בשמים. בשבת חול המועד סוכות התגלה המגיד לבית יוסף וניחם אותו: 'השם עמך…וזה שירדו גשמים לא היה כדוגמת שפך קיתון על פניו, כלומר דבר שלילי אלא, אדרבא נתקבלו דבריכם. רבי שמעון בר יוחאי ובנו שמחו לקראתכם בקראכם זוהר על מערתם ובכפר הסמוך להם. אלא כיון שהקפתם את ציון רבי אלעזר בארבעת המינים שבאים לרצות (כלומר לכפר על החטאים המעכבים את הגשמים) נתעוררו המים ובאו.

והוסיף המגיד: 'ואילו הייתם מקיפים פעם נוספת, היו רוב גשמים באים לעולם כמו בימי חוני המעגל. (שעליו מסופר שביקש גשמים וירדו בלי סוף עד שכמעט החריבו את ארץ ישראל בשיטפון) משום כך באו גשמי ברכה רצופים, כדי שלא תקיפו יותר עליהם'.

והמגיד העביר מסר מיוחד לבית יוסף: 'וכלל זה יהיה בידיכם, כל זמן שהעולם יהיה צריך לגשמים ביותר תלכו ותקיפו הצדיקים הנזכרים (רשב"י ובנו רבי אלעזר) ותענו ועל כל צרה שלא תבוא על הציבור, תעשו שבע הקפות ותענו'.

ולבסוף הבטיח לו המגיד הבטחה גדולה: 'ובכן תדע, כי הם הצדיקים שמחים מאוד בקרותכם זוהר על מערתם או בכפר הסמוך להם ואם תתמידו לקרות כן, יגלו לכם רזין עליאין שכולם נמצאים בזוהר רק בני אדם אינם מבחינים בהם ורק על ידי לימוד הזוהר הקדוש בציון הרשב"י זוכים לגלות בתוך הזוהר את אותם הסודות'.

 

האר"י הקדוש מגלה לתלמידיו שהם שורש נשמת תלמידי הרשב"י  

האר"י הקדוש רבי יצחק לוריא היה ממחדשי העלייה לציון הרשב"י ועמד על כך שיעלו לציון למרות שהיו בקרב צדיקי צפת שדרשו למנוע את העלייה בחלק מהשנים בל"ג בעומר. על הארי הקדוש אמר תלמידו רבי חיים ויטאל שהיה בחינת רשב"י בדורו וכמו רשב"י שגילה את הזוהר, האר"י גילה את סודות תורת הקבלה לתלמידיו וגילה להם כי הם שורש נשמתו של תלמידי רשב"י. פעם אחת הלכו האר"י ובני חבורתו למירון ובעת לכתם בדרך אמר להם האר"י הקדוש: חברי במקום הזה ישב רבי שמעון בר יוחאי עם החברים לסדר את האידרא רבא ועדיין רישומו של האור נשאר במקום הזה. כנודע, שאפילו בהסתלק האור, תמיד נשאר רישומו באותו מקום'.

ואז האר"י התיישב במקום שבו ישב רשב"י והושיב את תלמידו הגדול רבי חיים ויטאל במקום שלדבריו ישב רבי אלעזר ואת רבי יונתן תלמידו במקום שבו ישב רבי אבא תלמידו של הרשב"י וכן באותו אופן הושיב עוד ועוד תלמידים לפי שורש נשמתם בנשמת תלמידי הרשב"י.

פתח האר"י וגילה להם סודות קבלה גדולים על פי תורת הרשב"י ואש גדולה סובבה את התלמידים בעת שגילה להם את הרזים הגדולים הסודות הנעלמים שורש הבריאה והשתלשלות מעשי המרכבה: דעו לכם' אמר האר"י לתלמידיו: שהאש הסובבת אותנו ועומדים פה הרשב"י ונשמות כל הצדיקים והתנאים ומלאכי השרת שבאו לשמוע את תורת האמת ואילו הייתה לכם ראיה נכונה הייתם רואים גדודים של מלאכי השרת, אלא שלא ניתנה לכם רשות לראות ורק אני יכול לראות' אמר האר"י.

למסע בעקבות הקבלה מקבר האר"י ועד מירון לחצו כאן

להרשמה לקורס לימודי קבלה לחצו כאן

 

 

הצדיק הנסתר שזכה לרקוד ביחידות עם הרשב"י

רבי אליעזר אזכרי בעל ספר 'החרדים' חי ופעל בצפת בדורו של האר"י הקדוש. רבי אלעזר אזכרי היה צדיק נסתר והסתיר את גדלותו. מעת לעת היה עולה לציון הרשב"י לשפוך שיח ביחד עם חבריו הצדיקים. בספרו הוא מטהר את עלייתם והבכי ששפכו בציון: 'שם ישבנו גם בכינו, צעקנו במרירות ליבינו ויתכו כמים שאגותינו, בראותנו איך רשב"י וחבריו בדורותם היו מצטערים ואוננים ובוכים על רוב פשעינו ואום הצדיקים לא היה גרמא בנזיקין (כלומר לא היו אפילו גורמים באופן עקיף לחטא חלילה). קל וחומר לנו, שאנחנו הגורמים שיש לנו לבכות ולהצטער בכפלים'.

פעם אחת בהילולת ל"ג בעומר עלה האר"י הקדוש ותלמידיו לציון הקדוש והיו רוקדים ושרים לכבוד ההילולא. רבי אליעזר אזכרי שהיה מסתיר את עצמו, לבש בגדים פשוטים ולא הצטרף לריקוד של בני החבורה הקדושה. לפתע פתאום עזב האר"י את תלמידיו הקדושים ופנה לרקוד ריקוד יחיד, עם רבי אליעזר אזכרי. התלמידים המופתעים המתינו להסבר מרבם על הריקוד עם מי שהיה נדמה בעיניהם כאדם פשוט. לאחר סיום הריקוד שאלו התלמידים את רבם האם הזה לכבודו לרקוד עם אדם פשוט? השיב להם האר"י: 'הלא אם התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי רקד עמו ביחידות ואני הצעיר לא יהיה לי לכבוד לרקוד עימו?' בזה גילה להם האר"י שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו נמצא בהילולא שלו והצדיקים הגדולים כמו רבי אלעזר אזכרי זוכים לרקוד עמו ביחידות.

 

 

רשב"י במסר לצדיק שהיה משורש נשמת ירמיהו הנביא: בל"ג בעומר אסור לבכות על החורבן

תלמיד מיוחד היה לאר"י הקדוש ושמו רבי אברהם ברוכים, התלמיד הזה היה מצטער צער רב על החורבן. רבו אמר עליו כי שורש מנשמת ירמיהו הנביא, שניבא את חורבנות ירושלים. בכל יום היה רבי אברהם אומר בתפילת שמונה עשרה את התוספת המיוחדת שמוספים בתפילת מנחה של תשעה באב: נחם ד' אלוקינו את אבלי ציון וכו. בל"ג בעומר עלה רבי אברהם לציון הקדוש של הרשב"י במירון וכמנהגו בתפילה הוסיף את תפילת נחם למרות שהיה זה יום שמחתו של רשב"י. לאחר התפילה ניגש אליו רבו האר"י הקדוש ואמר לו: דע לך שראיתי עכשיו את רשב"י מעל קברו ואמר לי, למה אמר אברהם הלוי את תפילת נחם ביום שמחתנו? לכן יהיה בנחמה בקרוב כלומר שיצטרך לקבל ניחומים. לא עבר יותר מחודש ומת אחד מבניו של רבי אברהם וישב שבעה וקיבל תנחומים. מעשה זה בא ללמדנו כמה חובה עלינו לשמוח בשמחה הגדולה של יום ל"ג בעומר בפרט לאלו העולים לציון הקדוש שצריכים להיות בשמחה גדולה.

 

השל"ה הקדוש: בזכות לימוד הזוהר ביראה בציון הרשב"י זוכים לניסים

השל"ה הקדוש רבי ישעיהו הלוי הורביץ, ערך בשנת ה' אלפים שפ"ח את המסע שלו לארץ ישראל. במהלך המסע עלה השל"ה הקדוש לציון הרשב"י במירון. באיגרת ששלח לבני משפחתו ותלמידיו  השל"ה מתאר באופן מרטיט את העלייה לציון הקדוש: 'על קבר רבי שמעון בר יוחאי לומדים הזוהר באימה וביראה ובדבקות גדולה. כי כמה ניסים אירעו שם וצריכים ללמוד הזוהר באימה וביראה ואחר כך לשמח הלב בשמחה רוחנית ולא שום אבלות ועצבות, כי לא באלה חפץ רשב"י, והוא בדוק ומנוסה, ואחר כך נודרים נדרים ונדבות ומתפללים תפילה'.

 

האור החיים הקדוש צעק בכניסתו להר מירון: איך אני השפל נכנס למקום אש להבה?

קבלה היא בידיהם של זקני צפת, שהאור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר, עשה את כל הדרך מצפת למירון בל"ג בעומר שהוא רכוב על החמור. עם הגיעו סמוך למירון ירד מעל החמור והיה הולך על ידיו ורגליו וצועק בקול: 'איך אני השפל נכנס למקום אש להבת שלהבת? קדשא בריך הוא וכל פמליא של מעלה כאן וכל נשמות הצדיקים כאן' ובזמן שהגיע להילולא לציון הקדוש היו פניו מאירות בשמחה עצומה, שכן זה יום שמחתו של הרשב"י ובמקומו ראוי לשמוח.

 

 

ארגון הילולת הרשב"י אור הרשב"י במירון 

מתחם הכנסת אורחים הגדולה בעולם 

כידוע, יומו הגדול של ציון הרשב"י הוא ל"ג בעומר, יום ההילולא. ידוע גם מה שנאמר בשבחי האריז"ל, כי ביום ל"ג בעומר עומד רבי שמעון על ציונו, ומברך את כל אחד מהבאים אליו לשמוח בשמחתו.

יום זה שכבר נתקדש בקרב העם היהודי למעין חג. דורות של יהודים היו צועדים ברגל וברכב אל ההר. כל שנה גדל מספרם של העולים להשתטח ולהתפלל בציון הקדוש במירון. מאות אלפים נוהרים להילולה הגדולה ביותר בעולם-הילולת רבי שמעון בר יוחאי.

הדרכים עמוסות, הכבישים חסומים ופניהם של כל האנשים אל ראש ההר, אל הציון הקדוש. 

בהכנסת האורחים הגדולה בעולם שבישיבת המקובלים 'אור הרשב"י' מתקיימת סעודת ההילולא הגדולה בעולם, לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. 

בכל ימי ההילולא עורכת הישיבה את סעודת ההילולא הגדולה בעולם. אוהלי ענק המכילים אלפי מקומות ישיבה מוקמים במתחמי ענק במיוחד לכבוד ההילולה. צוות הפקה ולוגיסטיקה, עמל במשך שבועות ארוכים על הקמת מתחמי הסעדה ואירוח ענקיים הכוללים גם אוהל מיוחד לנשים, מטבח ענק שמוקם לכבוד ההילולא, כולל צוות ענק ומורחב, העובד 24 שעות, להכנתם של 250,000 (מאתיים וחמישים אלף!!) מנות ויותר, לסעודת ההילולא, מתחמי לימוד ענקיים, היכל ענק לתפילות, היכל ענק ללימוד שיעורי קבלה, ומתחם שירותים ענק והכל במיוחד לכבוד ההילולא הגדולה לארח את מאות אלפי העולים למירון. 

 

 

היכל התהילים 

לאורך כל יום ל"ג בעומר, מתקיימים מעמדי תפילה, לסיום מאות פעמים של ספר התהילים, בחצר הישיבה הקדושה. רבני הישיבה גדולי וצדיקי הדור ועמך בית ישראל, נוטלים חלק במעמדי התפילה, לזכות עם ישראל ולישועתו בזכות הצדיק רבי שמעון בר יוחאי.

עוד על היכל התהילים

 

 

היכל הזוהר 

ביום ל"ג בעומר, מתקיימים סדרי לימוד של ספר הזוהר, בהיכל הזוהר בחצר הישיבה הקדושה. רבני הישיבה, מקובלים ואלפי לומדי תורתו של רשב"י, מתענגים על לימוד תורת הסוד-תורת הזוהר, שגילה לעולם רבי שמעון בר יוחאי.

עוד על היכל הזוהר

 

 

היכל התורה

בימי ל"ג בעומר מקימה הישיבה מתחם ענק המיועד כולו לאירוח רבבות איש ומיועד ללימוד התורה וספר הזוהר הקדוש, כאשר במשך כל ימי ההילולא מתאספים עשרות אלפי איש ולומדים את תורת הרשב"י הקדוש כמו שציווה לפני פטירתו "בני שנו מידותי (לימדו תורתי)".

 

 

 

שותפות אמת בזכויות יום ההילולא

ידוע בשם גדולים ומקובלים, כי ביום ל"ג בעומר, עומד רבי שמעון בר יוחאי, ומשפיע שפע של רחמים עצומים עבור כל מי שעושה למענו. 

זכות גדולה ומיוחדת היא, להיות בין השותפים, הזוכים ליטול חלק בהקמת מערך יום ההילולא במירון. ביום זה, כל הזכויות של רבבות העולים מירונה, והנחת רוח העצומה שיש לרשב"י מכך בשמיים, עומדים לזכות כל התומכים בארגון יום ההילולא. 

כבר תקופה ארוכה קודם ליום ההילולא, מתקיימים במירון ההכנות העצומות לקראת קליטת רבבות העולים. החל מהקמת מתחמי ענק לתורה ותפילה, ושינוע מאות אלפי ארוחות לאהלי הכנסת האורחים במירון. היודעים אתם איזו זכות מיוחדת היא, לארח את מאות האלפים במירון? באותה השעה עומד רשב"י הקדוש ואומר: "ראו מי עושה למעני. אף אני אעשה למענו".

יש לכם אפשרות להיות שותפים בדבר הענק הזה, ולזכות שכל זכויות יום ההילולא, הרחמים העצומים, התפילות והתיקונים, הכל יעמוד לזכותכם, לישועה ורחמים עצומים. 

בלחיצה אחת, הנכם זוכים להיות שותפים בזכויות העצומות של יום ההילולא.

לחצו כאן – והתחילו שיחה עם נציג

ואם יש לכם בקשה מיוחדת לישועה, זה הזמן שלכם!!!

 

אנחנו כאן כדי לעזור לכם

זקוקים לייעוץ? מתקשים בקבלת החלטה גורלית? תפילות בעת צרה, הדלקת נרות, סגולות וברכות לכל תחומי החיים

חייגו:

1700-55-80-80