כתבו לנו
פייסבוק
תרומה לרשב"י

מעלות הרשב"י

מעלות רשב"י

ליקטנו כאן מספר מאמרים מספר הזוהר המספרים את כוחו וגדולתו של הרשב"י הקדוש. מאמרים אלו עברו עיבוד לשפה מדוברת ובאמצעותם נוכל לקבל מעט מושג על עוצם גדלותו של אור שבעת הימים.

 

הרשב"י פונה לאליהו הנביא: בקש רשות מהקב"ה לגלות את סוד קומת השכינה

פתח רבי שמעון ופנה בחביבות לאליהו הנביא: השכינה הרי נמצאת כאן אתנו. טובי התלמידים גם הם נאספו כאן וממתינים לך בכיליון עיניים. בקש רשות מהקב"ה שנוכל לגלות את הסודות הגדולים, לכבודו של הקב"ה!. תרד אלינו אתה וכל תלמידי הישיבה של מעלה ותלמדו אותנו את תיקון שיעור הקומה של הקב"ה כראוי למלך העולם. מיד שסיים רשב"י את דבריו ירד אליהו הנביא אל בית המדרש של רשב"י שאליו נלווים כל חכמי ישיבה של מעלה ומעליהם הקב"ה. פתח אליהו בתפילה: ריבונו של עולם יהי רצון מלפניך שאזכה לגלות סודות כראוי-סודות קומת השכינה.

 

 

הקב"ה אומר בישיבה של מעלה חידושים בשמו של רשב"י

רבי שמעון היה מהלך בטבריה פגע בו אליהו הנביא ואמר לו שלום. שאל אותו רשב"י במה עוסק הקב"ה בלימוד עם ישיבה של מעלה? השיב לו אליהו: הוא עוסק בדיני קורבנות ובמהלך הדיון הוא אומר חידושים בשמך. אתה זכאי ולכן באתי להקדים לך שלום. (כמו שמבואר בחז"ל שהקדמת שלום של אליהו הנביא מלמדת על מעלתו של הצדיק שזוכה לגילוי נשגב כזה). המשיך אליהו ואמר לו: התבקשתי על ידי ישיבה של מעלה לשאול אותך שאלה בדיני קורבנות. שאלו אותו רשב"י: מה השיב הקב"ה על אותה השאלה? 'אמר לנו שהנה בר יוחאי ואפשר לשאול אותו והוא יגיד לנו את התשובה'. כלומר גילוי סוד זה מסור בידי רשב"י בלבד. הסביר לו אליהו: בוודאי הקב"ה בעצמו היה יכול לגלות את הסוד לבני הישיבה של מעלה, אולם הוא בחר שהדבר יתגלה על ידיך כדי להוסיף לך ולעם ישראל שמושפע ממך, זכויות בזכות ההשפעה שיש לחידוש. ועליך נאמר: צדיק מושל יראת אלוהים. כלומר הצדיק מושל על השכינה שנקראת יראה וביכולתו על ידי דברי התורה להפוך אותה מדין לרחמים.

 

מחיצה של אש הייתה מקיפה את תלמידי הרשב"י בעת לימוד הסודות הגדולים

רבי חייא הלך ללמוד את תורת הנגלה מבעלי המשנה. הגיע לבית מדרשו של רשב"י על מנת לשמוע ממנו דברי תורה. כאשר הגיע לבית המדרש הבחין באש שהייתה כמו חומה בין רשב"י ותלמידיו לבין ייתר האנשים שהיו שם. אמר רבי חייא אם אני לא יכול להיכנס לשמוע את רשב"י בתוך בית המדרש, אשמע את דבריו מבחוץ.

שמע את רשב"י מפרש את הפסוק בשיר השירים: 'ברח דודי ודמה לך לצבי או לעופר האיילים' ופירש רשב"י את הפסוק: כל תשוקתם של ישראל היא להתקרב לקב"ה ושלא יתרחק מהם. כלומר כמו הצבי שבורח וחוזר כך בני ישראל רוצים שהקב"ה יהיה בקשר איתם של בריחה וחזרה ולא של הליכה וניתוק. רשב"י הסביר שעופר וצבי תמיד שהם בורחים הם מסיבים את הראש לאחור שומרים על קשר עין עם המקום שממנו נמלטו. כך אמרו ישראל לקב"ה: יהי רצון שתברח כמו צבי ועופר האיילים שבורחים ומביטים לאחור. כמו שכתוב בפסוק בספר ויקרא: 'ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם. פירוש נוסף שביקשו ישראל שכמו שהצבי ישן עם עין אחת פקוחה. כך הקב"ה למרות שהוא מתרחק מישראל כלומר ישן, יהיה עדיין עם עין אחת פקוחה כמו שכתוב בתהילים 'הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל'.

 

 

הבכי של רבי חייא פתח לו את חומת האש

לאחר ששמע רבי חייא את דברי התורה שהתגלו לרשב"י, החל לבכות על כך שלא זכה להיכנס לתוך בית המדרש ולשמוע מפי אליהו הנביא ורשב"י את הסודות הגדולים של פירושי רזי התורה. 'אוי לי שקדושי עליון נמצאים בתוך בית המדרש ואני בחוץ' קול הבכי הגיע לאוזניו של רשב"י שישב בתוך בית המדרש ואמר: השכינה בחוץ. כלומר השכינה ששורה על רבי חייא שהיה מגדולי התנאים, נמצאת בחוץ ועלינו להכניס אותו לבית המדרש.

שאל רשב"י מי מהתלמידים יכול לצאת החוצה ולהכניס את רבי חייא לבית המדרש? השיב רבי אלעזר אני אצא ולא אשרף מהאש המקיפה אותנו שכן אני יוצא לכבודה של השכינה השורה למראשותיו של רבי חייא. יצא בת קול מן השמים ואמרה: רבי חייא למרות גדלותו בתורה עדיין לא ראוי לבוא בסוד תורת הנסתר והשערים בתוך חומת האש שמקיפה את הלומדים לא יפתחו עבורו. לא יצא רבי אלעזר החוצה. ישב רבי חייא ובכה ואמר 'סוב דמה לך דודי לצבי או לעופר האיילים' אני מבקש ממך הקב"ה תסב את ראשך לאחור ותביט בי, זעק רבי חייא בדמעות של צער. דמעותיו של רבי חייא עלו לשמים ולפתע נפתח שער בתוך האש. רבי חייא המתין ולא נכנס עדיין. רשב"י שהבחין לפתע בשער הנפתח הבין שמשמים רומזים שהגיעה השעה שרבי חייא יכנס. קם רשב"י והלך לקראת רבי חיי והנה לפתע האש המשיכה עד המקום שרבי חייא ישב בו. אמר לו רשב"י האש שהתפשטה היא עדות לכך שיש לך רשות מן השמים להיכנס ולשמוע את סודות התורה. רבי חייא מרוב ענווה השתתק ונאלם דום. אחרי שנכנס לתוך בית המדרש השפיל רבי חייא את מבטו שהיה ירא מגילוי השכינה הנורא שהיה בבית המדרש של רשב"י. פנה רשב"י לרבי אלעזר בנו ואמר לו העבר ידיך על פיו של רבי חייא ומיד התרפא רבי חייא והדיבור שב אליו.

 

כל העולמות העליונים ממתינים למוצא פיו של רשב"י

על עוצמת המראות שהיו מתגלות בבית המדרש של רשב"י ועל הכוח העצום של רשב"י מול כל הצדיקים, אנו למדים ממה שהתרחש לאחר כניסתו של רבי חייא לבית המדרש: פתח רבי חייא את פיו ואמר עיני רואות מראות שלא ראיתי מעולם ועיני זוכות להיות במקום שלא חלמתי מעולם שאהיה בו. 'טוב לי למות באש הקודש הדולקת שמראה כמראה הזהב' כל ניצוץ מהסודות המתגלים הוא בחינת 370 חלקי המרכבה הקדושה וכל מרכבה יש לו אור המתפשט לאלפי אלפים ועשרות אלפים של אורות עד שמגיעים לשורש השורשים כולם והוא סוד האלוהות עצמה המכונה בלשון הזוהר 'עתיק יומין' שיושב על כיסא הכבוד והכיסא מזעזע את הספירות מכוח האורות שהוא משפיע עליהם וחידושיו של רשב"י המבארים את הסודות הללו משפיעים גילוי הנשמע בכל הרקיעים.

ברגע שמתגלים הסודות הללו נוצר רעש אדיר בשמים וכל הצדיקים שהסתלקו מן העולם שואלים מי יכול לעמוד מול רשב"י שמרעיש את כל העולם? זהו רשב"י שבשעה שפותח את פיו לגלות את סודות התורה כל הספירות וכל הרקיעים וכל חיות הקודש ומרכבות הקודש משתתקים. המלאכים האומרים שירה מפסיקים משירתם וכולם קשובים לדברי התורה של רשב"י.

שמסיים רשב"י את דברי תורתו השמחה בעולמות העליונים פורצת גבולות. קולות השמחה לאחר קבלת שפע האורה מדברי תורתו של הרשב"י ממלאים את כל העולמות שלמעלה עד שכל הנשמות והמלאכים משבחים את בורא עולם על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם לקבל את השפע האלוהי בזכות רשב"י.

 

 

ההשפעה של ארץ ישראל על לימוד תורת הקבלה

רשב"י סיפר שכאשר היה מלמד את תלמידי החכמים שבאו מבבל לשמוע את תורת הסוד, ואלו לא היו מסוגלים להכיל את מלוא המובן של הסודות שלימדם רשב"י. כאשר היו שואלים אותם על הלימוד שלמדו בבית מדרשו של הרשב"י היו מגמגמים בגלל שהדברים לא היו מספיק בהירים ונהירים אצלם. אמר רשב"י מלמד אני עליהם זכות: היות והם התנתקו מהאוויר הקדוש של ארץ ישראל ויונקים מרוח ואוויר של ארץ העמים שיש בה טומאה. רשב"י הוסיף שגם הקשת נראתה בבבל, מה שאומר שאין בהם צדיק גמור שיכול להשפיע על סביבתו ולכן אינם ראויים לגילוי אליהו הנביא שהיה מלמד ומפרש את דברים בבית מדרשו של רשב"י ועל אחת כמה וכמה אינם ראויים לגילוי נשמות המתגלה ללומדי תורת הסוד בארץ ישראל.

רשב"י אמר כי למרות שהקשת נראית בבבל, מה שאומר שהיה ראוי שיהיו גזירות קשות על יושבי בבל בשל מעשיהם, בזכותי הם ניצלים כי אני סימן טוב לעולם ובחיי לא ישב העולם בצער ואף אחד לא ידון לרעה בבית דין של מעלה.

אולם אחרי הדור שלי אמר הרשב"י, לא יקום עוד דור דעה כמוני שיביא לעולם את הגילוי הנורא של תורת הסוד שהתגלתה בספר הזוהר הקדוש.

 

סגולת הרשב"י להינצל מן הצרות הזכרת השם בעת הוצאת ספר תורה

למרות שרשב"י אמר כי לא יהיה עוד דור דעה כמו דורו ולא יקום עוד אדם שיציל את דורו, עדיין הוא הותיר בידינו הבטחה לרפואה: במקום שיהיו בו תלמידי חכמים שעוסקים בתורה ויש ביניהם ספר תורה שנכתב בהידור ובקדושה ובטהרה, בשעה שמוצאים את ספר התורה מארון הקודש יש התעוררות גדולה בשמים וזו השעה לבקש רחמים ולקבל ישועה. אם הבטחתו של הרשב"י היא על תלמידי חכמים בכלל על אחת כמה וכמה הכוח של תלמידי חכמים העוסקים בתורת הסוד ועל אחת כמה וכמה השפעה יש לספר תורה שנמצא בציון הקדוש של הרשב"י עצמו, שבוודאי בזכות התפילה בעת הוצאת הספר תורה תבוא לאדם רפואה, ישועה, הצלחה, פרנסה וכל משאלה.

רוצים לקבל על עצמכם אהבת ישראל לזכות רבי שמעון בר יוחאי?
לחצו כאן ושלחו לנו את שמכם ואת הקבלה שקיבלתם ונזכיר אתכם בציון הקדוש.

 

מי שמשתלט על היצרים שלו זוכה ששונאיו לא יכולים לפגוע בו

אמר רשב"י: למרות שהיצר הרע עושה תרגילים רבים לבן אדם במטרה להסיתו מדרך הישר, האדם יש לו את הכוח להשתלט על היצר כמו הרוכב ששולט בסוס. הדבר הכי גרוע שיכול לקרוא לאדם שלא רק שהוא יאבד את השליטה על היצר אלא היצר יהפוך לשליט הכול יכול עליו וינווט את חייו. אדם הזוכה לשלוט ביציריו הוא הנקרא צדיק.

מי שהצליח לשלוט על יצרו הרע ולהכניע אותו, זוכה להכניע את שונאיו ומי שחלילה נותן ליצרו להשתלט עליו, שונאיו משתלטים עליו וגורמים לו צרות וייסורים.

 

מה יעשה אדם שאשתו מונעת ממנו ללכת בדרך הישר?

אמר רשב"י: לא סתם אמרו הקדמונים שהרוכב לא טפל לסוס, אלא הסוס הוא שטפל לרוכב. כלומר הגוף שהנשמה רוכבת עליו הוא שטפל לגוף ולא חלילה להיפך. שהגוף הוא בחינת נקיבה שטפילה אל האדם. לכן כתוב בפסוק אעשה לו עזר, כלומר שהגוף נעשה לעזר לנשמה לממש את התורה והמצוות. אולם אם חלילה לא זוכה אז 'כנגדו' אז הגוף באמצעות היצר נעשה כוח המתנגד לנשמה ומשתלט עליה ומביא על חורבן שעליו אמר הפסוק בקהלת: ומוצא אני מר ממות את האישה.

שאל רבי אלעזר את רשב"י מה יעשה אדם שיש לו אישה רעה המונעת ממנו מלעבוד את השם יתברך ומסירה אותו מדרך הישר? השיב לו ישנה את מקומו, כי לפעמים המקום גורם את המכשלה ואת הדרך הלא טובה. ישנה את שמה כי לפעמים השם הוא גורם למזל הרע. יעשה שינוי מעשה, כלומר ישנה את דרכי ההתנהגות שלו לאשתו וינהג בה בדרך הטוב ועל ידי כך יהפכו דרכיה לטוב ותהיה לו לעזר בעבודת ד'.

לייעוץ בשלום בית על פי הקבלה לחצו כאן 

 

לימוד תורת הסוד מעורר רחמים בעולם

רשב"י נשא ידיו והתפלל לקב"ה ונשא תפילה לקיצור הגלות. רשב"י האריך בתפילה עד שהגיעו בנו רבי אלעזר ותלמידו רבי חייא והתיישבו לפניו לשמוע דברי תורה. בעת שיישבו לפניו לפתע נעשה חושך בשעה מוקדמת מהרגיל. הסתלקות אור היום הפתאומית הייתה להם רמז מן השמים, שאור הרחמים של הקב"ה נעלם ומיד אח"כ ראו שלהבת אש גדולה ששוקעת לתוך הכינרת וכל המקום כולו נזעזע.

אמר להם רשב"י: שעה זו היא הזמן שבו הקב"ה נזכר בגעגוע בבניו האהובים ומוזיל דמעות לים הגדול, הדמעות מסמלות את הרחמים שיש לקב"ה על עם ישראל. הדמעות פוגעות בשלהבת האש שהיא מידת הדין וממתיקים אותה. והיו רשב"י ותלמידיו בוכים ביחד עם השכינה הקדושה על אריכות הגלות הצפויה לעם ישראל והצרות שעוד עתידות לפקוד אותו.

 

הבכי של רשב"י על צרות הגלות של עם ישראל

רגע הבכי היה רגע של התעוררות גדולה ורשב"י אמר לתלמידיו: בעבר כבר גילתי לכם את רזי תורת סוד האותיות של מידת הרחמים אבל עכשיו הגיעה השעה לגלות את הדרך לעורר את מידת הרחמים של הקב"ה על בניו. דרך שעד היום לא התגלתה לאיש. זכה הדור שלנו שהוא הדור שבזכותו עם ישראל יתקיים עד ביאת המשיח, שיתגלה לו הסוד הזה. אמר רשב"י לתלמידיו: עמדו על רגליכם החל רשב"י לבכות שראה את עומק הצרות שיעבור עם ישראל עד שתבוא הגאולה. נהרות של דם נגלו לנגד עיניו של רשב"י, יהודים מובילים לשחיטה במסעות הצלב, צדיקים וקדושים מוצאים להורג במחנות ההשמדה, את כל זה חזה רשב"י בעיניו באותה השעה.

הנחמה היחידה שניחם רשב"י את תלמידיו באותה שעה הייתה: שכל מסע הייסורים הארוך עד לביאת המשיח נועד לזכך את עם ישראל ולהשיב את ישראל לאביהם שבשמים. עד שיופיע מלך המשיח וילחם את מלחמת ד' בעולם ויתקיים הפסוק והיה ד' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד.

רוצים לקרב את הגאולה על ידי לימוד הזוהר לחצו כאן

 

אנחנו כאן כדי לעזור לכם

זקוקים לייעוץ? מתקשים בקבלת החלטה גורלית? תפילות בעת צרה, הדלקת נרות, סגולות וברכות לכל תחומי החיים

חייגו:

1700-55-80-80